Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky) vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník), upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu prodávajícího. Ustanovení těchto podmínek se dále vztahují na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ohledně zboží na míru, jak je definováno v čl. III těchto podmínek.  
 2. Pro účely těchto podmínek se rozumí
  • prodávajícím Zoltán Tóth, IČO 04184921, se sídlem Ondříčkova 3, 130 00 Praha 3, tel. + 420704774477, e-mail info@zoltantoth.cz, 
  • kupujícím fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, 
  • internetovým obchodem internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese https://zoltantoth.cz/. 
 1. Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek. 
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. 

 

 II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. 
 2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena nezahrnuje náklady na balení a dopravu, které jsou kupujícímu sděleny před odesláním objednávky. 
 3. Cena dopravy je určována v závislosti na typu dopravy zvoleném kupujícím a je připočtena k ceně zboží. S cenou dopravy je kupující seznámen před uzavřením kupní smlouvy. 
 4. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

 

 

 

 III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Prodávající umožňuje rovněž objednávku zboží individuálně vyrobeného či upraveného na míru zákazníka ( v těchto podmínkách také jen „zboží na míru“). Objednávku takového zboží je možné provést výhradně e-mailem zaslaným na adresu info@zoltantoth.cz (není možné jeho zakoupení přes e-shop). 
 3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • bez registrace vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě,
  • v případě zboží na míru zasláním poptávky na e-mailovou adresu info@zoltantoth.cz – v takovém případě je kupní smlouva uzavřena poté, kdy je mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta alespoň specifikace zboží, kupní cena a termín zhotovení zboží, a to okamžikem akceptace objednávky kupujícího prodávajícím; akceptace musí být provedena písemně (e-mailem) zaslaným na adresu, ze které kupující zaslal poptávku zboží.  
 1. Při zadávání objednávky v internetovém obchodě si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 
 2. Před odesláním objednávky v internetovém obchodě je kupujícímu umožněno zkontrolovat a upravit údaje, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky bude kupující seznámen s cenou zboží, a náklady na dopravu zboží.
 3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce; veškeré údaje uvedené kupujícím v objednávce budou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 4. Podmínkou závaznosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů.
 5. Kupní smlouva na základě objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu je uzavřena doručením e-mailu s potvrzením objednávky prodávajícím kupujícímu. 
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (např. z důvodu nedostupnosti objednaného zboží), zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, pouze dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 
IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Tím není dotčeno oprávnění kupujícího provádět nákup zboží i bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když se kupující ke svému uživatelskému účtu po dobu delší než 1 rok nepřihlásí, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • online platební kartou prostřednictvím platební brány, 
  • online prostřednictvím platební metody ApplePay,
  • převodem na bankovní účet prodávajícího č. ú. 1295143010/3030 pod variabilním symbolem, který prodávající zašle kupujícímu spolu s potvrzením objednávky. 
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě zboží na míru bude cena zboží, jakož i náklady spojené s dodáním zboží dohodnuta individuálně. 
 2. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, vždy však před odesláním zboží prodávajícím kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že prodávající odesílá zboží do 5 pracovních dní od uhrazení kupní ceny v plné výši. Nezaplatí-li kupující kupní cenu do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží: 
 • prostřednictvím dodávkové služby na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese Vodičkova 17, 110 00 Praha1.
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 1. V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 2. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu. Faktura je odeslána na e-mailovou adresu kupujícího.
 3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 

 

 

VI. Odstoupení od smlouvy

   1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. 
   2. Právo odstoupit od kupní smlouvy podle předchozího odstavce kupujícímu nenáleží v případě, že zboží zakoupené kupujícím bylo vyrobeno či upraveno na míru dle požadavku kupujícího nebo pro jeho osobu. Od kupní smlouvy dále nelze odstoupit v případě zboží dodaného v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 
   3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
   4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu Vodičkova 17, 110 00 Praha 1.  Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to bezhotovostním převodem na účet, ze kterého je obdržel.  Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
   6. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
   7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   9. Je-li kupující spotřebitelem, nese náklady vrácení zboží prodávající, ledaže zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. 

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. 
 2. Ujednání podle předchozího odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu způsobil sám kupující či jiná osoba, zejména nevhodným užíváním zboží k účelům, pro které není zboží určeno nebo v rozporu s pokyny prodávajícího k užívání a údržbě zboží.
 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.
 1. Výměnu za nové zboží může kupující požadovat pouze, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada zboží pouze jeho součásti, může kupující požadovat pouze výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 
 2. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (zpravidla třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišné vady) nebo pro větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 3. Na přiměřenou slevu má kupující nárok i tehdy, nemůže-li mu prodávající dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo jej opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže. 
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 6. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 7. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 9. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Zpracování osobních údajů

 1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky, avšak při zachování minimálního standardu ochrany spotřebitele podle právních předpisů státu, ve kterém má spotřebitel své bydliště. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Všechna práva ke zboží, jakož i internetovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 
  3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 7. 2022.